Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovenía) Kupující ucinením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se rídí temito obchodními podmínkami, které jsou pro obe strany závazné, pokud není ve smlouve stanoveno výslovne neco jiného. Podmínky blíže vymezují a upresnují práva a povinnosti prodávajícího (firmy ARNB s.r.o.) a jeho zákazníku (kupujících) a ve svém aktuálním znení tvorí obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou soucástíb) Není-li mezi úcastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné forme, dodá prodávající zboží na základe elektronické nebo faxové objednávky.
 2. Předmět smlouvy
  Predmetem smlouvy jsou pouze položky výslovne uvedené v kupní smlouve – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouve výslovne uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odberatelum dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, predpisum a narízením platným na území CR
  • vybavené ceskými návody k obsluze
 3. Cena a placení
  Ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo zmeny cen pri výrazných zmenách dodavatelských podmínek u výrobcu a ostatních dodavatelu zboží. Zboží je standardne dodáváno na dobírku. Jiný zpusob platby je možný po domluve s prodávajícím. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve pripsáním celé kupní ceny za samostatnou cást dodávky na úcet. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základe kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je soucasne danovým dokladem. Prevzetí zboží kupujícím je zásadne možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Dodací lhuta
  Pri standardním odberu tj. na dobírku je dodací lhuta 1 pracovní den ode dne objednání, v prípade platby jiným zpusobem bude termín dodání osobne domluven s prodávajícím.
 5. Storno objednávky
  Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku mužete telefonicky, prípadne emailem stornovat do chvíle, než s vámi naši operátori naplánují dopravu zboží k Vám.Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její cást v techto prípadech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným zpusobem zmenila cena dodavatele zboží. V prípade, že tato situace nastane, prodávající bude neprodlene kontaktovat kupujícího za úcelem dohody o dalším postupu. V prípade, že kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na jeho úcet nebo adresu.
 6. Dopravní podmínky
  Zákazníkům je zboží zasíláno zásilkovou službou Geis Parcel CZ s.r.o., Toptrans nebo kurýrem Messenger. Zboží je zasíláno zdarma, v případě výjimky není u zboží ikonka „doprava zdarma“ – to proto, že je zboží větších rozměrů nebo vyšší hmotnosti a doprava je hrazena zákazníkem dle zvýhodněného tarifu, který je sdělen při objednávání. Při osobním odběru zboží ve skladu, nevzniká nárok na slevu za dopravu. Faktura je přiložena v balení výrobku.Zásilková služba Geis Parcel CZ s.r.o.
  Geis Parcel dorucí zásilku na adresu príjemce, kterého uvedl príkazce na prepravním štítku v dodací dobe do 24 hod v pracovních hodinách do 17.00. Mela-li by dodací doba skoncit v den pracovního volna, koncí ve stejné dobe první následující pracovní den. Dorucení zásilky je stvrzeno podpisem príjemce na soupisce rozvozu. Není-li možné zásilku pri prvním pokusu o dorucení dodat, zanechá o tom zasilatel príjemci písemné oznámení. Zasílatel se poté pokusí o opetovné dorucení zásilky následující pracovní den. Pokud je i tento pokus neúspešný, má príjemce možnost se do 7 pracovních dnu na podklade zanechaného písemného oznámení telefonicky se dohodnout se zasílatelem o konecném predání zásilky. Po uplynutí této lhuty bude zásilka vrácena zpet príkazci. Pokud nemá príjemce zásilky na dobírku hotovost k úhrade platby uvedené na identifikacním štítku zásilky, bude zásilka uložena u zasílatele max. na 10 kalendárních dnu. Nebude-li vyzvednuta v této dobe príjemcem, bude po uplynutí této lhuty vrácena zpet príkazci. Nelze-li zásilku dorucit ani opakovane, dorucí zasílatel zásilku zpet príkazci.Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a prevzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opacném prípade je nutné sepsat s ridicem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnu od prevzetí zásilky dopravci (Geis). Na pozdejší reklamace tohoto charakteru nebude brán zretel s ohledem na reklamacní podmínky prepravce.Zásilková služba Toptrans
  Zboží se dorucuje za 1.zamykatelné dvere Vašeho domu. Ridic pred svým príjezdem zavolá, je vybaven manipulacním vozíkem pro prevoz objemného zboží po rovném podkladu. Další prípadná manipulace je možná vždy pouze po dohode s ridicem. Dorucení probíhá v pracovních dnech (8-16 hod). Zákazník je povinnen zkontrolovat a prevzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném prípade prosíme nepodepisovat ridici dodací list pred dukladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V prípade poškození spotrebice je nutné s ridicem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zretel s ohledem na prepravní podmínky prepravce. Zboží rozváží pouze jeden ridic proto pro prípadnou pomoc napr. pri stehování do schodu u težších zásilek je potreba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomuže.

  Jiné než standartní dorucení je možné pouze po domluve s prodejcem a je zpoplatneno.

 7. Lhůta pro vrácení zboží
  Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IC), máte v souladu se zákonem c. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uvedte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetne príslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej prevzali pri dodávce. Zboží nesmí být žádným zpusobem poškozené ci jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží priložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo behem prepravy dojít k polepení, popsání ci jinému znehodnocení puvodních obalu. Neposílejte zboží na dobírku, doporucujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš úcet po dorucení zboží na naši adresu do 30-ti kalendárních dnu.V prípade odstoupení od smlouvy se smlouva od pocátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základe poskytly. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základe kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobre možné (napr. v mezidobí bylo zboží zniceno nebo spotrebováno), musí Kupující poskytnout penežitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemuže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen cástecne, muže prodávající uplatnit na spotrebiteli právo na náhradu škody a zapocíst svuj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém prípade vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže dodavatel navíc zapocíst své skutecne vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na prepravu).O tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, informuje prodávající zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy či SMS zprávy. Od tohoto dne běží lhůta jednoho měsíce, během níž je zákazník povinen zboží si vyzvednout. Neučiní-li tak, je zákazník povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění, jehož výše činí částku 30 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění zboží.

  Nevyzvedne-li si zákazník zboží ani ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si je takto vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa zákazníka a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinnen o zamýšleném prodeji zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu 15 dnů k vyzvednutí zboží. V případě, že dojde k prodeji zboží, ponechá si prodávající z výtěžku prodeje částku odpovídající nákladům prodeje a nákladům na uskladnění, které nebyly zákazníkem dosud uhrazeny, a zbytek výtěžku vyplatí zákazníkovi.

 8. Záruka
  U položky zboží je na fakture uvedena doba trvání záruky, není-li uvedena, jedná se zpravidla o 24 mesícu nebo záruku inzerovanou výrobcem nebo dodavatelem. Zárucní lhuta zacíná bežet dnem predání díla. V prípade výmeny zboží v záruce se záruka neprodlužuje, je-li zbývající záruka na zboží delší než 6 mesícu.Záruka se nevztahuje zejména na závady zpusobenými:

  • neoprávneným zásahem (porušení ochranných pecetí, plomb nebo nálepek)
  • opravou nebo údržbou speciálních zarízení osobami, které k tomu dodavatel nepoveril
  • v dusledku použití zboží k jiným než obvyklým úcelum, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
  • nedodržením pokynu stanovených výrobcem ci dodavatelem v dokumentaci zboží
  • provozem zarízení v prostredí s nadmernou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek urcen a uzpusoben
  • zapojením do elektrické síte neodpovídající príslušné CSN (špatné uzemnení, prepetí a podpetí, výkyvy napetí v síti)
  • bežným opotrebováním
  • živelnými pohromami nebo vyšší mocí

  Porušení nebo odstranení garancních nálepek na zboží muže mít za následek ukoncení zárucní doby a zárucního servisu.

 9. Reklamace zboží
  Zárucní doba zacíná bežet ode dne predání zboží kupujícímu nebo konecnému uživateli pri prodeji. Kupující je povinen neprodlene po zjištení závady proverit stav zboží a zjištenou závadu uplatnit k reklamaci písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou) u dodavatele. Pro dopravu zboží k reklamacnímu rízení k dodavateli lze použít nekterou z následujících služeb: Ceská pošta, DPD, PPL, DHL, Toptrans apod. Zboží nezasílejte vlakovou prepravní službou ani poštou na dobírku – nebude prijato! Dodavatel nemuže zajištovat dopravu z vlakového skladu do firmy, overovat a prebírat dobírkové zásilky. Dopravné v rámci reklamace jde k tíži kupujícího, nebylo-li dohodnuto jinak. Místem uplatnení reklamací je kamenný obchod dodavatele. V prípade oprávnené reklamace dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady.Zboží urcené k reklamaci bude prijato k reklamacnímu rízení:

  • v puvodním obalu; musí být zbaveno všech nepuvodních nálepek atd.
  • s priloženou kopií dodacího listu nebo faktury
  • s písemným popisem závady
  • s kontaktní (dodací) adresou*, telefonem a soupisem reklamovaného zboží. (*Nemusí se vždy shodovat s puvodní fakturacní adresou na priloženém dokladu.)

  V prípade, že zboží nebude dodáno do reklamace s výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpecí prodloužení reklamacního rízení. U oprávnených reklamací bude opravené nebo vymenené zboží vráceno kupujícímu v nejkratším možném termínu. Pokud bude zjišteno, že reklamace je neoprávnená, hradí veškeré náklady spojené s vyrízením reklamace kupující. Reklamaci zjevne mechanicky poškozeného výrobku pri doprave od dodavatele ke kupujícímu je nutno uplatnit bez prodlení v den obdržení zboží (výjimecne následující pracovní den). Stejným zpusobem je nutno reklamovat neúplnost ci nekompletnost reklamovaného zboží. Na pozdejší reklamace tohoto typu nemusí být brán zretel. O oprávnenosti reklamace a zpusobu odstranení závady rozhoduje dodavatel na základe dodaných podkladu a materiálu. Další nároky vcetne náhrady následne vzniklých škod jsou vylouceny. Prodávající je povinen vyjádrit se k reklamaci do 30 dnu ode dne jejího obdržení.

 10. Ochrana osobních údaju
  Osobní údaje zákazníku jsou zpracovány v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb. Poskytnutím údaju k registraci zákazník/návštevník souhlasí s tím, aby dodavatel poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potreby. Tyto údaje nebudou poskytnuty tretím osobám bez predchozího písemného souhlasu zákazníka/návštevníka. V souladu se zákonem c.480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informacních emailu z internetového obchodu.
 11. Záverecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znení uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi úcastníky písemne dohodnuto neco jiného. Pri trvalém smluvním vztahu (je-li písemne uzavrena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné zmene podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v nemž došlo ke zmene podmínek, platí, že se zmenou souhlasí. Odstoupení je úcinné okamžikem jeho dorucení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již predanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znení platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( vcetne príp. expedicních a dopravních nákladu) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním prípade prokazatelne dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelne vázán. Úcastníci se výslovne ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovne stanoveno jinak rídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Dodavatel si vyhrazuje právo zmeny bez predchozího upozornení.